ALGEMENE VOORWAARDEN FOUNTAIN FUEL STATION AMERSFOORT B.V. ®

1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Aanbod: ieder aanbod van Fountain Fuel tot het aangaan van een Overeenkomst;

Brandstof: de waterstof die door Fountain Fuel aan de Klant wordt geleverd bij Tankstations via de daartoe bestemde installaties.

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Fountain Fuel: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fountain Fuel Station Amersfoort B.V., statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77733185, zijnde de gebruiker van de Voorwaarden.

Klant: de contractuele wederpartij van met Fountain Fuel, zijnde een Onderneming of Consument.

Onderneming: een rechtspersoon of onderneming die geregistreerd staat bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en als zodanig deelneemt aan het handelsverkeer.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de (ver)koop en levering van de Brandstof.

Overmachtssituatie: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 9.2 van deze Voorwaarden.

Partij(en): Fountain Fuel en de Klant afzonderlijk dan wel gezamenlijk.

Tankstation: een verkooppunt van Brandstoffen dat behoort tot het netwerk van tankstations van Fountain Fuel.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid.

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, inclusief maar niet beperkt tot alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende overeenkomsten.
 2. De Voorwaarden zijn primair van toepassing op de (ver)koop en levering van Brandstoffen door Fountain Fuel aan of ten behoeve van Klanten.
 3. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn (geweest) op een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, zijn deze automatisch zonder dat dit nadien nog afzonderlijk tussen Partijen overeengekomen hoeft te worden van toepassing op iedere daarna gesloten Overeenkomst.
 4. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door de Klant gehanteerde voorwaarden wordt door Fountain Fuel uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en slechts nadat bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk (waaronder mede begrepen per e-mail) door Fountain Fuel van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
 5. In geval van (i) nietigheid of (ii) vernietiging door de Klant van één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Fountain Fuel zal alsdan de nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling.
 6. Een bepaling uit de Voorwaarden zal niet ten nadele van Fountain Fuel worden uitgelegd vanwege het feit dat zij verantwoordelijk was voor het opstellen van de desbetreffende bepaling.
 7. Indien en voor zover van de Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

3. Totstandkoming van Overeenkomsten.

 1. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding c.q. acceptatie door de Klant van een Aanbod.

4. Prijzen.

 1. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst gelden de tarieven als vermeld in het Aanbod (de adviesprijs). De pompprijs is de adviesprijs minus eventuele door Fountain Fuel verstrekte kortingen.
 2. De door Fountain Fuel gehanteerde prijzen zijn dagprijzen. De prijzen gelden inclusief omzetbelasting en andere heffingen door de Overheid.
 3. De prijzen van Fountain Fuel zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten de Overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen, rechten, heffingen, lasten, vrachten alsmede alle andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.
 4. Alle prijzen luiden in euro’s. De Klant betaalt aan Fountain Fuel in euro.a

5. Betaling.

 1. Betaling geschiedt per (betaal)kaart de Klant de Brandstof tankt bij het Tankstation.

6. Levering.

 1. De Brandstof wordt door Fountain Fuel aan de Klant geleverd op de locatie van het Tankstation.
 2. Levering vindt plaats Ex Works, overeenkomstig de meest recente versie van de Incoterms.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het tanken van de Brandstof die geschikt is voor het betreffende voertuig.

7. Aansprakelijkheid.

 1. De levering van de Brandstof geschiedt op risico van de Klant en derden die zich tegen mogelijke schadegevallen van welke aard dan ook adequaat dienen te verzekeren.
 2. Voor vergoeding komt alleen directe schade in aanmerking en alleen die schade waartegen Fountain Fuel is verzekerd, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gegeven de aard van de onderneming van Fountain Fuel en de branche waarin zij opereert en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
 3. Fountain Fuel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door:
 4. handelen of nalaten van de Klant in strijd met door Fountain Fuel of derden verstrekte instructies, gebruiksadviezen of deze Voorwaarden;
 5. onjuist gebruik van de Brandstoffen en/of installaties, machines of voorzieningen waar het Tankstation gebruik van maakt;
 6. storingen bij het Tankstation en/of beperkingen in het (energie)netwerk;
 7. Klanten die niet adequaat verzekerd zijn en de veroorzaakte schade daardoor niet gedekt wordt door een verzekeringsmaatschappij;
 8. gebreken aan de door het Tankstation geleverde Brandstoffen of ter beschikking gestelde zaken, tenzij het Tankstation het gebrek kende of behoorde te kennen; of
 9. een Overmachtssituatie als bedoeld in artikel 9.2.
 10. Indien de kwaliteit van de Brandstof niet aan de Overeenkomst beantwoord en de Klant, zijnde een Consument, niet binnen bekwame tijd Fountain Fuel daarvan schriftelijk in kennis stelt, nadat de Klant, zijnde een Consument,  die tekortkoming heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, kan geen vordering tot nakoming, herstel of schadevergoeding worden ingesteld.
 11. Fountain Fuel streeft ernaar om de Brandstoffen voldoende op voorraad te hebben. Het kan voorkomen dat op het Tankstation Brandstoffen voor een bepaalde periode niet voorradig zijn. Fountain Fuel is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, wanneer zij niet over voldoende voorraad beschikt om de Brandstoffen te leveren. In dat geval kan de Klant geen vordering instellen tot schadevergoeding, nakoming of herstel.
 12. De hoeveelheid Brandstof die Fountain Fuel levert aan Klant wordt geacht te beantwoorden aan de Overeenkomst wanneer die hoeveelheid gelijk is aan of maximaal 5% afwijkt van de hoeveelheid waterstof (in kg) waarvoor de Klant heeft betaald.
 13. In het geval van een meting van de geleverde hoeveelheid Brandstof aan de Klant, dan zijn de resultaten van de metingen zoals uitgevoerd door Fountain Fuel en zoals die blijken uit haar administratie bindend tussen Partijen.
 14. De Klant is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen ook aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de feitelijke bestuurder en andere gebruikers van het voertuig waarvoor getankt wordt.
 15. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin dit artikel 7 voorziet verder zou gaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan, zal zij automatisch herleid worden tot de beperking die maximaal is toegestaan.

8. Overgang risico.

 1. Het risico met betrekking tot de Brandstof gaat over op de Klant op het moment dat de Brandstof het vulpistool verlaat.a

9. Overmacht.

 1. Fountain Fuel kan niet aangesproken worden tot nakoming, herstel of schadevergoeding wanneer een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 9.1 wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van:
 • verstoringen van het (productie)proces bij een toeleverancier, waaronder nutsbedrijven;
 • het niet leveren van noodzakelijke materialen en producten door derden;
 • technische problemen of storingen met betrekking tot Tankstations of installaties, machines of voorzieningen die daar aanwezig zijn;
 • (werk)stakingen;
 • brand;
 • bijzondere weersomstandigheden, zoals storm, ijs, sneeuw, noodweer, overstromingen, aardbevingen;
 • overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen;
 • oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg;
 • sabotage;
 • vervoersstremmingen;
 • een hack van de software of gegevens; en/of
 • transportvertraging,

elke situatie afzonderlijk een Overmachtssituatie.

10. Uitvoering door derden.

 1. Fountain Fuel heeft steeds het recht om haar verbintenissen te laten uitvoeren door de door haar gekozen derden, zoals (toe)leveranciers.

11. Contractsoverneming.

 1. Fountain Fuel heeft het recht om iedere Overeenkomst tussen haar en de Klant over te dragen aan een derde, zoals andere rechtspersonen die tot de groep (als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek) van Fountain Fuel behoren, zonder hiervoor de voorafgaande toestemming van de Klant te behoeven.

12. Wijzigingen.

 1. Fountain Fuel kan de Voorwaarden eenzijdig schriftelijk wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht op het moment dat de gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Fountain Fuel respectievelijk zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

13. Diversen.

 1. Indien sprake is van consumentenkoop in de zin van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (een Overeenkomst gesloten door een Consument) dan zullen de daarin opgenomen dwingendrechtelijke bepalingen, voor zover die afwijken van de bepalingen in deze Voorwaarden, voorgaan.
 2. Een Onderneming kan geen beroep doen op titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Deze Voorwaarden worden geacht derdenwerking te hebben jegens de feitelijke bestuurder en andere gebruikers van het voertuig van de Klant.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter .

 1. Op de Voorwaarden en iedere (niet-)contractuele verplichting die daaruit voortvloeit of daarmee samenhangt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle uit de Voorwaarden voortvloeiende geschillen zullen in eerste instantie exclusief aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort, worden voorgelegd.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 22-05-2023 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

Download de brochure

De energietransitie is onvermijdelijk.

Om klimaatverandering tegen te gaan, wordt er steeds meer duurzame energie geproduceerd. Opslag en distributie van duurzame energie is cruciaal. Veel kan batterij-elektrisch, maar zonder waterstof komt de energietransitie tot stilstand. In de mobiliteit zal waterstof een cruciale rol spelen.

Wil je meer lezen over onze visie en ambities? Download onze brochure.

Wij respecteren jouw privacy. Lees meer in onze Privacy Policy.